Bán nợ new > Ngành Thương mại và dịch vụ > Bảo đảm bằng phương tiện vận tải