Bán nợ > Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản > Bảo đảm bằng phương tiện vận tải