Bán nợ > Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản > Bảo đảm bằng máy móc thiết bị