Bán nợ new > Ngành công nghiệp > Bảo đảm bằng máy móc thiết bị